سه شنبه     01/مهر/1399 
دسته: بخشنامه ها
بازدید: 1000

بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸

پيوست هاي بخشنامه 

برنامه زمان‌بندي تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور

ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور

دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني

دستورالعمل جامع بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد در چارچوب ميانمدت مخارج دولتي

دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت

سقف اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بر حسب امور و فصول